Informacje dla rodziców i wychowanków

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

 Telefon kontaktowy do  internat: (32) 414 94 74

 Telefon kontaktowy do szkoły: (32) 415 44 59

——————————————————————————————————————————————————————————————

Regulamin internatu: 

Umowa Internat- uczeń pełnoletni

Umowa z  rodzicem ucznia niepełnoletniego 

Podanie o przyjęcie do internatu

regulamin-internatu-z-28_11_2016

Dodatkowe dokumenty:

 

Procedury korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Regulamin w sprawie warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie, a także terminu i sposobu ich wnoszenia.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Informacje dotyczące płatności

Opłaty za internat dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Czyli przykładowo opłatę za miesiąc wrzesień trzeba zrealizować do 15 października. Faktury są przekazywane wychowankom w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Opłata stała (zakwaterowanie) za miesiąc wynosi 90 zł.  Płatności   należy dokonywać na konto:

          75 8475 0006 2001 0011 6189 0003

Prosi się o dokonanie wpłaty kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń  w wysokości 300 zł na konto podane poniżej. W rubryce „tytułem” proszę wpisać: „Kaucja, imię i nazwisko dziecka”.  Kaucja ta będzie zwracana po rozliczeniu z internatem.

Bank Spółdzielczy 918475 0006 2001 0011 6189 0006

——————————————————————————————————————————————————————————————

Obowiązek meldunkowy

W związku z obowiązkowym meldunkiem tymczasowym w internacie prosimy rodziców o zameldowanie dziecka w Urzędzie Miasta  Raciborza. Do   zameldowania dziecka  rodzice potrzebują   skrócony  akt  urodzenia. Na odwrocie    powinna się      znajdować pieczątka ze   stałym   adresem  zameldowania.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Informacje na temat funkcjonowania dziecka w internacie

Poszczególni wychowawcy   opiekują się osobami z powierzonych im grup wychowawczych. Są to podopieczni, którymi wychowawca w sposób szczególny się zajmuje. Rodzice mogą się kontaktować z tym konkretnym wychowawcą, aby uzyskać informacje dotyczące: zachowania swojego dziecka, ocen  i frekwencji szkolnej itp.


Komentowanie jest wyłączone