Opieka medyczna

Pielęgniarka szkolna: Alina Sekuła

dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pielęgniarki szkolnej.

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie). Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;

3) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia.

_______________________________________________________________________________________________________

Udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia będzie świadczyć:

NZOZ Centrum Stomatologii
Perfect
Urszula Szulińska Robert Fidyk sp. j.
Ul. Kasprzaka 4
41-300 Dąbrowa Górnicza

Usługi będą świadczone w dentobusie. Planowany przyjazd dentobusu to grudzień. Konkretna data zostanie podana w połowie listopada. Konieczne jest wyrażenie zgody przez rodziców na badanie dziecka:

Zgoda na badanie stomatologiczne

Komentowanie jest wyłączone