Edukacja wczesnoszkolna na miarę potrzeb XXI wieku, czyli jaka?

1. Czuwająca nad prawidłową i zgodną z podstawą programową realizacją programów nauczania.

2. Respektująca indywidualizację procesu kształcenia podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych:

  • wykorzystująca w praktyce teorię kształcenia wielostronnego i edukację alternatywną, w tym m.in. elementy pedagogiki Marii Montessori,
  • diagnozująca i określająca potrzeby każdego dziecka organizująca wsparcia edukacyjne,
  • monitorująca i wspierająca osiągnięcia edukacyjne uczniów,
  • realizująca zajęcia rozwijające w specjalistycznej sali dydaktycznej LABORATORIUM DZIECKA, które umożliwiąją uczniom m.in. poznanie i rozwijanie  „samych siebie”, w tym swoich zainteresowań, uzdolnień, aspiracji oraz umiejętności uczenia się,
  • wspierająca edukację domową.

3. Respektująca trójpodmiotowość w edukacji:

  • współpracująca z rodzicami,
  • wspierająca wychowawczą rolę rodziny – podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem, 
  • wspierająca rodziców i dzieci realizujących obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej,
  • stale podnosząca jakość działań podejmowanych przez świetlicę szkolną zgodnie z funkcjami jakie winna pełnić, m.in. – kontynuacja i uzupełnienie działań podejmowanych w edukacji wczesnoszkolnej, 
  • rozwiązująca bieżące problemy pedagogiczne.

IMG_9773      IMG_0803

Komentowanie jest wyłączone