Rada Rodziców

The family first

Zebrania Rady Rodziców

Zebranie plenarne Rady Rodziców odbędzie się w środę 6 września o godzinie 17:30 w sali 301. Na zebranie zapraszamy dotychczasowych członków Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej oraz wybranych w środę delegatów z poszczególnych oddziałów klasowych.

Skład Rady Rodziców

Radę Rodziców tworzą delegaci – przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów klasowych (SP nr 8 oraz liceum) – wybierani na pierwszym zebraniu rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Radę Rodziców reprezentuje Prezydium.

Kontakt

Rada Rodziców czeka na opinie i uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawach związanych z tematami szkoły pod adresem: rada.rodzicow@smsraciborz.pl

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

 

Składki na fundusz Rady Rodziców

Na rok szkolny 2023/2024 uchwalono dobrowolną składkę w wysokości 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, a na trzecie i kolejne nie uiszczamy wpłaty. Wyższe składki są jednakże mile widziane.

Każda klasa może składać wniosek o wypłatę 50 % środków (bez względu na ilość wpłat), które zostaną wpłacone przed daną klasę na poczet wycieczek klasowych bądź innych wydatków klasowych.

Składki można wpłacać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy ZSOMS ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz

Nr konta: 37 8475 0006 3001 0014 4498 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Rada Rodziców wspiera różne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich Rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci.

Pieniądze są przeznaczone na następujące cele:

  • nagrody w konkursach,
  • organizacja uroczystości szkolnych,
  • nagrody za osiągnięcia w nauce i w sporcie,
  • koszty dowozu na konkursy i zawody,
  • zakup drobnych pomocy do nauki,
  • zakup książek do biblioteki szkolnej,
  • udział dzieci w obozach sportowych,
  • teczki absolwentów,
  • wsparcie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji losowej,
  • dofinansowanie zgodnych z regulaminem inicjatyw nauczycieli, rodziców bądź uczniów.

Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

Wnioski o dofinansowanie

Osoby (nauczyciele, rodzice, uczniowie), które chciałyby zwrócić się do Rady Rodziców przy ZSOMS w Raciborzu, proszone są o wypełnienie WNIOSKU (do pobrania poniżej lub w sekretariacie uczniowskim) i złożenie go w sekretariacie uczniowskim lub przesłanie na adres rada.rodzicow@smsraciborz.pl

wniosek_o_dofinansowanie

Komentowanie jest wyłączone