Rada Rodziców

The family first

Aktualności

 • O działaniach Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 będziemy informować Państwa na bieżąco.
 • Najbliższe zebranie – szczegóły poniżej.

Zebrania Rady Rodziców

Zebranie plenarne Rady Rodziców odbędzie się w środę 13 września o godzinie 17.30 na parterze budynku A w pokoju nauczycielskim. Na zebranie zapraszamy dotychczasowych członków Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej oraz wybranych w środę delegatów z poszczególnych oddziałów klasowych.

Skład Rady Rodziców

Radę Rodziców tworzą delegaci – przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów klasowych (SP nr 8, Gimnazjum oraz Liceum) – wybierani na pierwszym zebraniu rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Radę Rodziców reprezentuje Prezydium.

Kontakt

Rada Rodziców czeka na opinie i uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawach związanych z tematami szkoły pod adresem: radarodzicowsms@gmail.com

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców  ZSOMS w Raciborzu  informuje, że na rok szkolny 2017/2018 został wybrany wariant ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia 12.000 zł (InterRisk TU S.A.). Składka roczna wynosi:

60 zł – klasy sportowe

48 zł – klasy niesportowe

Składkę prosimy uiścić u wychowawcy klasy do 29 września 2017 r. lub przelewem na konto:

Silesia Group s.c. ul. Mikołowska 34, 44-200 Rybnik

Bank Zachodni WBK

13 1090 1766 0000 0001 3457 0160

UWAGA WAŻNE – TYTUŁ PRZELEWU: SKŁADKA NNW, NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA – BEZ TEGO WPISU W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI NASTĄPI PRZELEW ZWROTNY WPŁACONEJ KWOTY

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe.

Istnieje możliwość nieodpłatnego ubezpieczenia dzieci z rodzin w gorszej sytuacji materialnej – liczba dzieci objęta tą składką to 10 % liczby wszystkich uczniów, którzy ubezpieczą się w tym roku szkolnym. Takie wyjątkowe sytuacje prosimy zgłaszać do wychowawców klas.

Składki na fundusz Rady Rodziców

Na rok szkolny 2017/2018 uchwalono dobrowolną składkę w wysokości 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, a na trzecie i kolejne nie uiszczamy wpłaty. Wyższe składki są jednakże mile widziane.

Składki można wpłacać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy ZSOMS ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz

Nr konta: 37 8475 0006 3001 0014 4498 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

Rada Rodziców wspiera różne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich Rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci.

Pieniądze są przeznaczone na następujące cele:

 • nagrody w konkursach,
 • organizacja uroczystości szkolnych,
 • nagrody za osiągnięcia w nauce i w sporcie,
 • koszty dowozu na konkursy i zawody,
 • zakup drobnych pomocy do nauki,
 • zakup książek do biblioteki szkolnej,
 • udział dzieci w obozach sportowych,
 • teczki absolwentów,
 • wsparcie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji losowej,
 • dofinansowanie zgodnych z regulaminem inicjatyw nauczycieli, rodziców bądź uczniów.

Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

Wnioski o dofinansowanie

Osoby (nauczyciele, rodzice, uczniowie), które chciałyby zwrócić się do Rady Rodziców przy ZSOMS w Raciborzu, proszone są o wypełnienie WNIOSKU (do pobrania poniżej lub w sekretariacie uczniowskim) i złożenie go w sekretariacie uczniowskim lub przesłanie na adres radarodzicowsms@gmail.com.

Dokumenty do pobrania:

deklaracja

oferta ubezpieczenia NNW dla uczniów ZSOMS

wniosek_o_dofinansowanie

Komentowanie jest wyłączone