Historia

 

Historia szkoły sięga początku XX wieku kiedy wybudowano dwa  obecne budynki A i B. Były to ówczesne dwie szkoły podstawowe męska i żeńska.  Po wojnie w latach sześćdziesiątych wyremontowano budynki szkoły z  przeznaczeniem na SP3 i SP8. W ty samym okresie nasiliły się problemy dotyczące  przyszłości polskiego sportu kwalifikowanego. Stwierdzono o konieczności  rozpoczęcia szkolenia sportowego we wczesnym wieku szkolnym. Kolejne lata  zmierzają ku temu, aby zrealizować plan rozbudowy szkolenia sportowego.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w  Raciborzu powołana została decyzją Nr O-IV-5090/1/77 Kuratora Oświaty i  Wychowania w Katowicach.

Oto treść pisma kuratora:

Otwiera się z dniem 1 sierpnia 1977r. Szkołę Mistrzostwa  Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Działalność szkoły regulują: statut szkoły podstawowej,  stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 sierpnia 1965r.  statut Liceum Ogólnokształcącego, stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra  Oświaty z dnia 22 października 1966r. „Założenia kształcenia w systemie  Oświaty i Wychowania młodzieży uzdolnionej sportowo”- wprowadzono  zarządzenie Nr KFI-401-3/77 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 maja 1977r.  szczegółowe zasady organizacji i finansowania szkół mistrzostwa sportowego-  określone w załączniku do zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania Nr  KFI-401/5.77 z dnia 1 sierpnia 1977r.

Placówka prowadzi szkolenie sportowe w zakresie pływania i  lekkiej atletyki.

Zadania rzeczowe szkoły określać będą coroczne projekty  organizacyjne jednostki.

Szkoła podlega bezpośrednio Kuratorium Oświaty i Wychowania  i Opieki.

Wykonanie decyzji powierzam Wiceministrowi do spraw  Wychowania i Opieki.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1977r.

Ważniejsze daty w historii szkoły:

1969Podjęcie decyzji przez Ministra Oświaty i Wychowania do wprowadzenia rozszerzonego programu wychowania fizycznego do wybranych szkół
1971-1972Wprowadzenie do wielu szkół rozszerzonego, o sześć godzin tygodniowo, programu wychowania   fizycznego
1971Z inicjatywy mgr Jana Sochy, dyrektora szkoły nr 8, rozpoczęto budowę obiektów sportowych
1972Tworzenie przez resort oświaty i wychowania podstawowych i ponad-podstawowych szkół sportowych
1973Powołanie do życia pierwszych klas sportowych o profilu lekkoatletycznym.
1973Szkoła Podstawowa nr 8 uzyskał statut szkoły o profilu sportowym
1973-1974Wydanie dyrektywy przez Ministra Oświaty i Wychowania o „Założeniach organizacyjnych szkoły   o profilu sportowym”. Był to pierwszy dokument określający cele i   zadania, zasady rekrutacji, program nauczania, organizację zajęć oraz inne   zasady działania szkoły
1975Oddanie do użytku sali   gimnastycznej
1977Kryta pływalnia zostaje otwarta
1977W związku z przygotowaniami do igrzysk olimpijskich w Moskwie i Lake Placid, Rada Ministrów zobowiązuje Ministra Oświaty i   Wychowania do tworzenia w porozumieniu z Przewodniczącym GKKFiT szkół mistrzostwa sportowego oraz do opracowania programów nauczania i szkolenia sportowego w tych szkołach
01.08.1977Powołanie przez Ministra Oświaty i Wychowania w porozumieniu z przewodniczącym GKKFiT pięciu szkół mistrzostwa sportowego: w   Warszawie, Wałczu, Zakopanem, Olsztynie, Raciborzu
29.09.1977Ogólnopolska Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego, w której uczestniczą goście z Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz władze miasta
1978-1979Utworzono Zespół Szkół   Ogólnokształcących, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa – rejonowa, Szkoła Podstawowa o profilu   sportowym, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa   Sportowego
1992Poszerzono działalność edukacyjną szkoły o klasę LO profil ogólny
1997Niektóre obiekty szkoły zostają uszkodzone w wyniku powodzi
1997Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego z udziałem Premiera
1998Utworzono drugą pracownię informatyczną na potrzeby rozrastającego się kierunku informatycznego LO
2002Utworzono już trzecią pracownię informatyczną
2002Powstanie I Liceum Profilowanego w Raciborzu
2002Powstanie klas interdyscyplinarnych, łącząc różne dziedziny sportu
2010Zmiana organu prowadzącego. Szkołę przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiegio
2011Przebudowa pływalni, wymiana instalacji i niecek
2012Rozpoczęto budowę kompleksu lekkoatletycznego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2013Remont hali sportowej, wymiana nawierzchni.
2013Powstanie klas  „mundurowych” przy współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i WKU

Komentowanie jest wyłączone