Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Oferta edukacyjna do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego:

klasa mistrzostwa sportowego – pływanie (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa mistrzostwa sportowego – lekkoatletyka (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa mistrzostwa sportowego – zapasy (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa mistrzostwa sportowego – piłka nożna (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa Straży Granicznej – dwa oddziały (przedmioty rozszerzone: język angielski, historia; przedmiot uzupełniający: ochrona granic państwa z elementami prawa; dodatkowo: zajęcia sportowe)

profil ogólny – tylko w edukacji domowej – uczeń sam wybiera przedmioty rozszerzone, może uczestniczyć we wszystkich zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę

Nasza szkoła nie jest objęta naborem elektronicznym!
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły. Sekretariat jest czynny w godz. 7:00-15:00. Można również wysłać skan lub zdjęcie dokumentu na zapisy@smsraciborz.pl 

Kryteria naboru do liceum ogólnokształcącego w ZSOMS na rok szkolny 2023-2024

Harmonogram-rekrutacji-do-liceum

Próby sprawnościowe w terminie uzupełniającym:

  • piłka nożna: 2 sierpnia, godz. 8:00, boisko OSiR
  • zapasy: 2 sierpnia, godz. 9:00, hala lekkoatletyczna
  • lekka atletyka: 2 sierpnia, godz. 9:00, hala lekkoatletyczna
  • pływanie: 7 sierpnia, godz. 11:00, kryta pływalnia

 

 

Przeniesienie ucznia do ZSOMS w czasie roku szkolnego odbywa się na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (32 415 44 59 wew. 42). W czasie rozmowy konieczne jest przedstawienie ostatniego świadectwa szkolnego oraz innych istotnych dokumentów (zaświadczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarskich…). Przyjęcie ucznia jest uzależnione od liczby wolnych miejsc w danym oddziale.

naborLO22

Klasy mistrzostwa sportowego: pływacka, piłki nożnej, lekkiej atletyki i zapasów 

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pełni korzystają z szerokich możliwości dydaktycznych. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszego sprzętu multimedialnego. Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe w tym pracownia z dotykowymi monitorami, multimedialne tablice interaktywne w nauczaniu przedmiotowym oraz klasopracownie wyposażone w projektory. Nowoczesne obiekty sportowe, opieka medyczna i odnowa biologiczna. Szeroka możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy Mistrzostwa Sportowego realizują program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Uczniowie mają stworzone warunki łączenia intensywnego procesu treningowego z obowiązkami szkolnymi. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną:
– część sportowa dotyczy oceny umiejętności sportowych i ma charakter testów,
– na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia sportowe.

Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

Plakat_klasaSG_

Klasa Straży Granicznej 

Program nauczania został opracowany przez zespół funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i obejmuje łącznie 296 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotu Ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będą historia i język angielski.
Dlaczego warto wybrać kształcenie w klasie Straży Granicznej?
• poznasz elementy właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
• nauczysz się podstaw musztry,
• poznasz podstawowe przepisy dotyczące ochrony granicy państwowej oraz regulujące tok pełnienia służby,
• nauczysz się posługiwać w stopniu podstawowym sprzętem uzbrojenia,
• rozwiniesz zdolności psychomotoryczne,
• wykształcisz umiejętność pracy w grupie,
• wzmocnisz odporność na stres,
• będziesz umiał zorganizować oraz udzielić pomocy w nagłych wypadkach,
• rozwiniesz umiejętności samoobrony.

W ZSOMS zapewniamy:
– odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania swoich pasji;
– harmonijny rozwój dydaktyczno-sportowy, przygotowujący do kontynuowania nauki na Akademiach Wychowania Fizycznego, w szkołach wyższych kształcących do pracy np. w służbach mundurowych i innych uczelniach wyższych poprzez dopasowany i odpowiedni dobór przedmiotów rozszerzonych;
– jednozmianowy system nauki, pozwalający na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych w porozumieniu z klubami czy stowarzyszeniami sportowymi;
– bogata oferta zajęć dodatkowych – od typowo naukowych (przygotowujących do matury i konkursów przedmiotowych) poprzez dziennikarskie, artystyczne i sportowe;
– indywidualne podejście do ucznia;
– profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych;
– wykwalifikowana kadra;
– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
– spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami służb mundurowych, znanymi sportowcami, specjalistami i praktykami w zakresie wielu dziedzin;
– zajęcia w terenie, na strzelnicy;
– ciekawe projekty edukacyjne i artystyczne;
– działalność wolontariacka;
– szeroka współpraca z instytucjami i placówkami, w tym z raciborską ANS i katowicką AWF.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek-o-przyjecie-do-liceum

zgoda-na-uczeszczanie-do-klasy-mistrzostwa-sportowego

Próby sprawności fizycznej – lekkoatletyka, LO

Próby sprawności fizycznej – zapasy, LO

Próby sprawności fizycznej – pływanie, LO

podanie o przyjęcie do internatu

Wnioski o przyjęcie do szkoły oraz do internatu muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. 

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach o wyborze szkoły może zadecydować jeden rodzic samodzielnie:

  • śmierć drugiego rodzica (o czym zaświadcza akt zgonu),
  • drugi rodzic nieznany (o czym potwierdza odpis aktu urodzenia dziecka),
  • odebranie/pozbawienie praw rodzicielskich (o czym zaświadcza prawomocny wyrok sądu),
  • ograniczenie praw rodzicielskich w zakresie decydowania o edukacji, czyli istotnych sprawach dziecka, (o czym zaświadcza prawomocny wyrok sądu, może być to wyrok rozwodowy).

Komentowanie jest wyłączone