Szkoła Podstawowa

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025

Dokumenty do szkoły podstawowej można składać w sekretariacie szkoły. Sekretariat jest czynny w godz. 7:00-15:00.

Można również wysłać skan lub zdjęcie dokumentu na zapisy@smsraciborz.pl

Harmonogram rekrutacji:

do klasy I Szkoły Podstawowej

Lp.

Rodzaj czynności

 

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia/wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami

1 lutego 2024 r.

5 kwietnia 2024 r.

13 maja 2024 r.

9 sierpnia 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/ wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej

8 kwietnia 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia 2024 r.

13 sierpnia 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

10-17 kwietnia 2024 r.

14-21 sierpnia 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia 2024 r.

22 sierpnia 2024 r.

do oddziału mistrzostwa sportowego w klasie VI Szkoły Podstawowej

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziale mistrzostwa sportowego

5 lutego 2024 r.

1 lipca 2024 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do oddziału mistrzostwa sportowego
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 lutego 2024 r.

4 kwietnia 2024 r.

2-26 lipca 2024 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu.

5-6 kwietnia 2024 r.

29 lipca 2024 r.

 2 sierpnia 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

9 kwietnia 2024 r.

5 sierpnia 2024 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lubi kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

10 kwietnia 2024 r.

6 sierpnia 2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2024 r.

7 sierpnia 2024 r.

7.

Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VI

do 25 czerwca 2024 r.

do 21 sierpnia 2024 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

26 czerwca 2024 r.

22 sierpnia 2024 r.

Próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy VI mistrzostwa sportowego:

 • zapasy: 5 kwietnia, godz. 11:00, hala lekkoatletyczna
 • lekka atletyka: 6 kwietnia, godz. 9:00, hala lekkoatletyczna
 • pływanie: 5 kwietnia, godz. 17:00, kryta pływalnia

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych 

W naszej szkole oferujemy:

  • pracę metodą Montessori 119940374_2838688242899746_6972959896326781568_o
  • naukę pływania na własnej pływalni
  • stołówkę, która oferuje pyszne obiady
  • świetlicę szkolną do późnych godzin popołudniowych
  • dobrze wyposażone sale lekcyjne
  • nowoczesne sale komputerowe
  • dodatkowe godziny zajęć sportowych
  • tablice interaktywne
  • naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
  • gimnastykę korekcyjną
  • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków
  • logopedię
  • opiekę pielęgniarską
  • zajęcia wyrównawcze
  • kółka zainteresowań
  • monitoring

Wysokiej klasy obiekty sportowe:

 • pływalnia
 • kompleks lekkoatletyczny
 • boisko tartanowe
 • sale gimnastyczne

Jesteśmy szkołą, która:

 • rozbudza zainteresowania i pasje
 • wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia
 • tworzy przyjazny i bezpieczny klimat
 • uwrażliwia na potrzeby innych
 • kształtuje postawy kreatywne i tolerancji

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji SMS-ulotka DLsp
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania (plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne)
 • indywidualne podejście do ucznia

Od klasy VI uczeń ma możliwość kształcenia w oddziale mistrzostwa sportowego uprawiając jedną z dyscyplin: lekką atletykę, pływanie lub zapasy.

Dokumenty do pobrania:

wyprawka ucznia klasy I szkoły podstawowej

próby sprawności lekkoatletyka SP i LO

próby sprawności zapasy SP i LO

próby sprawności pływanie SP

Uwaga! Pierwszeństwo w naborze do klasy I mają dzieci z obwodu SP 8. Pozostali kandydaci będą przyjmowani według kolejności złożenia wniosku.

Przeniesienie dziecka do SP 8 w czasie roku szkolnego odbywa się na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (32 415 44 59 wew. 42). W czasie rozmowy konieczne jest przedstawienie ostatniego świadectwa szkolnego oraz innych istotnych dokumentów (zaświadczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarskich…). Przyjęcie dziecka jest uzależnione od liczby wolnych miejsc w danym oddziale.

Wniosek o przyjęcie do szkoły musi być podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. 

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach o wyborze szkoły może zadecydować jeden rodzic samodzielnie:

 • śmierć drugiego rodzica (o czym zaświadcza akt zgonu),
 • drugi rodzic nieznany (o czym potwierdza odpis aktu urodzenia dziecka),
 • odebranie/pozbawienie praw rodzicielskich (o czym zaświadcza prawomocny wyrok sądu),
 • ograniczenie praw rodzicielskich w zakresie decydowania o edukacji, czyli istotnych sprawach dziecka, (o czym zaświadcza prawomocny wyrok sądu, może być to wyrok rozwodowy).

Komentowanie jest wyłączone