Rada internatu


Na terenie internatu działa Rada Internatu, którą stanowią wychowankowie wybierani w wyborach na początku każdego roku szkolnego przez wszystkich wychowanków zamieszkujących internat. Możliwość współdecydowania daje wychowankom poczucie wpływu na określone zdarzenia, przyczyniając się do rozwijania cech samorządności i bezpieczeństwa. W skład Rady Internatu wchodzą trzy osoby: przewodniczący, zastępca i skarbnik. Do głównych zadań Rady Internatu należą:

 • Reprezentowanie wszystkich wychowanków przed wychowawcami i kierownikiem internatu
 • Podejmowanie decyzji w imieniu społeczności internackiej
 • Inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozrywkowej
 • Rozstrzyganie sporów koleżeńskich
 • Wspomaganie inicjatyw wychowawczych
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Udział w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w internacie
 • Przedstawianie wychowawcom wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących wychowanków
 • Troska o utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie internatu
 • Dbanie o należyte przestrzeganie ustaleń Regulaminu Internatu
 • Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków
 • Czuwanie nad rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych i treningowych

Skład rady internatu w roku szkolnym 2023/2024

Zuzanna Piaskowy- przewodniczący

Zuzanna Kordek- zastępca przewodniczącego

Paulina Janysek- skarbnik

Komentowanie jest wyłączone