Stołówka

Odpłatność za obiady w listopadzie wynosi 73,50

 

Regulamin dotyczący korzystania uczniów z obiadów
szkolnych

ZAPISY NA OBIADY

 1. Osoby chętne na obiady zapisywane są w kasie lub świetlicy szkoły na cały rok szkolny 2014/15.
 2. Nie można wypisać się z obiadu w trakcie roku szkolnego bez uzasadnionej przyczyny, tylko w szczególnych przypadkach na wniosek pisemny rodziców będzie możliwe wypisanie dziecka z obiadu.
 3. Jeśli rodzic nie wystąpi z wnioskiem o wypisanie dziecka z obiadu wówczas obiad jest naliczany w całości.

OPŁATA ZA OBIAD

 1. Odpłaty za obiad za dany miesiąc można dokonać w kasie szkoły lub na odpowiednie konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.
 2. Jeśli odpłatność nastąpi poprzez przelew na konto wówczas należy donieść wydrukowane potwierdzenie lub przesłać na maila: kasa@smsraciborz.pl
 3. Nr konta: 75847500062001001161890003 w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasa oraz jakiego miesiąca dotyczy wpłata.
 4. Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł. W sytuacji wzrostu kosztu produktu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany opłaty za obiad.
 5. Każdy uczeń po uiszczeniu opłaty otrzymuje na cały miesiąc bloczek.

ZWROTY ZA OBIAD

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.
 2. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt najpóźniej dzień wcześniej – osobiście lub telefonicznie do wychowawcy świetlicy lub kasy szkoły.
 3. Odliczanie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

BLOCZKI

 1. Bloczki wydawane są jednorazowo na cały miesiąc.
 2. Uczeń ma obowiązek okazywania go na każdym obiedzie osobom uprawnionym wychowawca świetlicy, personel stołówki. Brak bloczka będzie skutkowało nie wydaniem obiadu.

ZGUBIENIE BLOCZKA

 1. W wyjątkowych sytuacjach jeśli już się komuś przydarzy zgubienie bloczka wówczas może być wydany duplikat, ale po uprzednim zgłoszeniu do wychowawcy świetlicy oraz do kasy szkoły.
 2. Jeśli ktoś zapomni bloczek w tedy jest możliwość otrzymania zastępczych bloczków za okazaniem legitymacji uczniowskiej – maksymalnie 3 razy w miesiącu dla uczniów SP, GMS i LO.

GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW

OBIADY WYDAWANE SĄ OD 1200-1500

W czasie przerwy 1210   – 1230– pierwszeństwo mają uczniowie klas I – VI SP

Komentowanie jest wyłączone