Dokumenty

 

Uczniowie:

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (uchwalony 29.11.2017)

Statut Szkoły Podstawowej nr 8  (uchwalony 29.11.2017)

Statut Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego (uchwalony 29.11.2017)

Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  (uchwalony 29.11.2017)

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (przyjęty 31.10.2018)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

Informacja administratora danych osobowych

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin internatu

Regulamin organizowania wycieczek i innych imprez w ZSOMS w Raciborzu

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

Zwolnienia z wychowania fizycznego – załączniki

Zgoda na naukę języka mniejszości narodowej

Podanie o wypisanie z języka mniejszości narodowej 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Regulamin warunków korzystania z internatu ZSOMS (1.09.2018)

Regulamin w sprawie warunków korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za posiłki (1.09.2018)

Procedury korzystania ze stołówki szkolnej (1.09.2018)

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Aby otrzymać duplikat świadectwa należy złożyć wniosek oraz wpłacić 27 zł na nr konta: 64 8475 0006 2001 0011 6189 0007.

W opisie należy zaznaczyć jakiego dokumentu dotyczy wpłata oraz podać swoje dane.

Logo ZSOMS

Pracownicy ZSOMS:

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zasady dysponowania środkami na pomoc zdrowotną nauczycieli

Komentowanie jest wyłączone