Jessica Pawłowska stypendystką „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

jessaJessica Pawłowska, uczennica kl. II  LPL, otrzymała stypendium w wysokości 5 tys. zł na rozwój swoich naukowych pasji w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”. Jessica w klasie I liceum uzyskała średnią ocen 5,47 oraz wzorowe zachowanie. Na co dzień trenuje pływanie w klasie mistrzostwa sportowego, interesuje się biologią i nauką języków obcych. Jest również wolontariuszką w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów szkół ponadpodstawowych szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczących się na terenie województwa śląskiego.

Aby otrzymać stypendium trzeba było spełnić następujące kryteria:

  • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  • uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
  • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń otrzymała: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

W tej edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” wpłynęły 1163 wnioski.

Komentowanie jest wyłączone