Informacje dla rodziców i wychowanków


 Telefon kontaktowy do  internatu: (32) 415 44 59  wew. 48

 


Dokumentacja:

umowa dla ucznia niepełnoletniego

Podanie o przyjęcie do internatu

 

Procedury korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Regulamin w sprawie warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów przebywających w internacie, a także terminu i sposobu ich wnoszenia.

 

Informacje dotyczące płatności

Opłaty za internat dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Czyli przykładowo opłatę za miesiąc wrzesień trzeba zrealizować do 15 października. Faktury są przekazywane wychowankom w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Opłata stała (zakwaterowanie) za miesiąc wynosi 90 zł.  Płatności   należy dokonywać na konto:

          75 8475 0006 2001 0011 6189 0003

Prosi się o dokonanie wpłaty kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń  w wysokości 300 zł na konto podane poniżej. W rubryce „tytułem” proszę wpisać: „Kaucja, imię i nazwisko dziecka”.  Kaucja ta będzie zwracana po rozliczeniu z internatem.

Bank Spółdzielczy 918475 0006 2001 0011 6189 0006

 

Obowiązek meldunkowy

W związku z obowiązkowym meldunkiem tymczasowym w internacie prosimy rodziców o zameldowanie dziecka w Urzędzie Miasta Raciborza. Do   zameldowania dziecka  rodzice potrzebują  skrócony  akt  urodzenia. Na odwrocie  powinna się  znajdować pieczątka ze  stałym adresem  zameldowania.

Informacje na temat funkcjonowania dziecka w internacie

Poszczególni wychowawcy opiekują się osobami z powierzonych im grup wychowawczych. Są to podopieczni, którymi wychowawca w sposób szczególny się zajmuje. Rodzice mogą się kontaktować z tym konkretnym wychowawcą, aby uzyskać informacje dotyczące: zachowania swojego dziecka, ocen  i frekwencji szkolnej itp.


Komentowanie jest wyłączone