Dokumenty

 

Uczniowie:

Procedury dotyczące epidemii COVID-19 (wrzesień 2021)

Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne MEN

Procedury bezpieczeństwa w ZSOMS

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – zm. 27.08.2019 r.

Statut Szkoły Podstawowej nr 8 – zm. 27.08.2019 r.

Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – zm. 27.08.2019 r.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (przyjęty 31.10.2018 r.)

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

Obowiązek informacyjny

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin internatu

Regulamin organizowania wycieczek w ZSOMS

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego

Zgoda na naukę języka mniejszości narodowej

Podanie o wypisanie z języka mniejszości narodowej 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Regulamin warunków korzystania z internatu ZSOMS (1.09.2018)

Regulamin w sprawie warunków korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za posiłki (1.09.2018)

Procedury korzystania ze stołówki (1.09.2018)

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Logo ZSOMS

Opłaty

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto: 64 8475 0006 2001 0011 6189 0007

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

 

Pracownicy ZSOMS:

Schemat organizacyjny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zasady dysponowania środkami na pomoc zdrowotną nauczycieli

Komentowanie jest wyłączone