Edukacja domowa

Na wniosek rodziców dyrektor ZSOMS może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w jego trakcie, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

Wszystkie formalności muszą zostać dopełnione zanim uczeń skończy 18 lat.

Uczeń, a także rodzice mogą korzystać ze wsparcia szkoły:

1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach:

 • rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
 • z zakresu doradztwa zawodowego,
 • dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

2) zapewnienie dostępu do:

 • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem,

3) udział w konsultacjach z nauczycielami wg potrzeb ucznia.

Uczeń w nauczaniu domowym uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych:

 • z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły,
 • przeprowadzonych zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy,
 • terminy egzaminów uzgadniane są z uczniem i jego rodzicami.

Nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego – uczniowie nie otrzymują ocen z tych przedmiotów. Nie ma również oceny zachowania.

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej


W liceum ogólnokształcącym uczeń sam wybiera minimum dwa, maksymalnie trzy przedmioty rozszerzone, z których będzie zdawać egzaminy klasyfikacyjne w danym roku szkolnym.

Dokumenty do pobrania: Nauczanie domowe – wniosek, oświadczenie, zobowiązanie

Zainteresowanych zapraszamy do indywidualnego kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
🗺 Racibórz, Kozielska 19
☎️ 32 415 44 59 wew. 42

1  2  3

Komentowanie jest wyłączone