Projekt: Człowiek najlepsza inwestycja

efs

Człowiek –  najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer   projektu: WND – POKL.   09.01.02-24-222/13

Lider projektu:

Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Partnerzy projektu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

oraz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

Tytuł projektu systemowego: „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”

Realizowany w ramach:

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Cel główny projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt (niesłyszących, słabosłyszących, z lekkim upośledzeniem SOSWNiS w Raciborzu, 180 uczniów zdrowych (ZSOMS w Raciborzu) w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt oraz 50 uczniów (chłopcy MOW w Krupskim Młynie) w latach od 2013 d0 2015.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wzrost wiedzy przedmiotowej i umiejętności uczenia się (o 10%) z:j. polskiego, j. angielskiego, informatyki, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii.
  2. Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i języku angielskim i języku niemieckim (o 10%)
  3. Wzrost umiejętności związanych z rozładowaniem negatywnych napięć emocji i agresji oraz rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych (o 10%)
  4. Wzrost motywacji do kontynuowania nauki w szkole średniej.
  5. Wzrost wiedzy uczniów nt. korzyści płynącej z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach

Wartość projektu: 2 200 000 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2013r. 30.06.2015 r.

Informacja dla uczniów i rodziców.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, w naszej szkole działania w ramach w/w projektu obejmują przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne. Prawie 30 nauczycieli prowadzi blisko 40 zajęć. Nasi uczniowie mają zatem bardzo duży wybór. Mają do dyspozycji zajęcia z języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych. Mogą korzystać z zajęć językowych skupionych przede wszystkim na konwersacji, mogą brać udział w zajęciach z pedagogiem, korzystać z zajęć relaksujących na basenie. Dla wsparcia młodszych dzieci proponujemy lekcje twórczości (gry logiczne, klocki lego, Speed Stacks), zajęcia plastyczne, teatralne i wokalne.  Możliwości jest bardzo wiele. Dzięki projektowi systematycznie wzbogacamy pomoce dydaktyczne i wyposażamy pracownie przedmiotowe. Mamy możliwość organizowania wycieczek, zajęć integracyjnych, obozów matematycznych i sportowych. Aby wziąć udział w zajęciach w ramach w/w projektu należy zgłosić się do koordynatora projektu i wyrazić swoją gotowość.  (Sala nr 5 – Pan Tomasz Szwed)

Dodatkowych informacji udzielają również nauczyciele uczący przedmiotów ogólnokształcących. Zapraszamy do rekrutacji  i wzięcia udziału w zajęciach projektowych.

 

Komentowanie jest wyłączone